Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
05/11/2019
Bài 21: Di truyền y học
05/11/2019
Show all

Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *