Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
07/10/2019
Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
07/10/2019
Show all

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *