Downloadsachmienphi.com

Phong thủy học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

học –

Quyển sách Học gồm có các nội dung sau:

Khái quát học.

Sự hình thành và những đặc điểm của hiện đại.

Cơ sở khoa học của thuật phong thủy.

Những kiến thức cơ bản của thuật bát trạch.

Ý nghĩa quan trong của PHONG trong thuật phong thủy.

Ý nghĩa quan trọng của THỦY trong thuật phong thủy.

Phong thủy học trong hình thế kiến trúc.

Phương hướng và la bàn phong thủy.

10 phương pháp và 10 nguyên tắc quan trọng của phong thủy.

Phong thủy dương trạch.

Vận dụng thực tế của phong thủy học.

Vật dụng trừ giải hung thần và cách sử dụng.

Các phương pháp cải tạo phong thủy.

Quy hoạch kiến trúc và phong thủy trong và ngoài thành phố.

Những thuật ngữ thường gặp trong phong thủy học.

Các hình thế và chú giải cổ về phong thủy học.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo