Downloadsachmienphi.com

Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời

Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời - Đào Duy Anh
Đất Nước Qua Các Đời –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Đất Nước Qua Các Đời –

Công trình Đất nước qua các đời tập trung nghiên cứu địa lý hành chính để nhận định cương vực của nước Việt Nam và vị trí các khu vực hành chính trải qua các đời, từ thời Văn Lang, Âu Lạc, qua thời kì Bắc thuộc, trải đến thời tự chủ và cho đến thời nhà Nguyễn. Với công tác nghiên cứu công phu, khối lượng sách tham khảo đồ sộ, đã vẽ nên bức tranh rộng lớn, mô tả sự phát triển và biến đổi của lãnh thổi Việt Nam kéo dài gần hai thiên niên kỷ, khiến công trình trở thành một nghiên cứu đầy đủ nhất, hệ thống nhất về lãnh thổ Việt Nam trong thế kỉ XX.

Đất nước qua các đời và các công trình khác cùng chuyên ngành đã xác lập vị trí của là một nhà địa lý học lịch sử tiêu biểu nhất cho đến nay, là người khơi mở và truyền cảm hứng cho sự phát triển chuyên ngành này ở Việt Nam.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo