Bài 2: Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai

Bài 1: Số phức
02/11/2019
Bài 3: Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng
02/11/2019
Show all

Bài 2: Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *