Downloadsachmienphi.com

English grammar workbook for Dummies

English grammar workbook for Dummies - Geraldine Woods
English grammar workbook for Dummies –

English grammar workbook for Dummies

Tác Giả:

Thể Loại: Ngoại Ngữ, , Tiếng Anh

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

English grammar workbook for Dummies –

Khác với nhiều cuốn sách dạy ngữ pháp lý thuyết, English Grammar Workbook for Dummies tập trung hướng dẫn sử dụng ngữ pháp trong những hoàn cảnh thực tế. Nó không giúp bạn trở thành những “bậc thầy” về ngữ pháp tiếng Anh, nhưng nó đem lại cho bạn kiến thức sử dụng ngữ pháp thực tế, chẳng hạn như khi giao tiếp hay viết bài.

Mỗi chương bắt đầu với đôi dòng giải thích ngắn gọn quy tắc sử dụng vấn đề ngữ pháp được đề cập tới. Sau đó, bạn sẽ được đọc một ví dụ và trả lời một số câu hỏi để biết rằng bản thân đã nắm chắc cách sử dụng và áp dụng nó làm các bài tập tiếp theo.

Good grammar is important, whether you want to advance your career, boost your GPA, or increase your SAT or ACT score. Practice is the key to improving your grammar skills, and that’s what this workbook is all about. Open it and you’ll find hundreds of fun problems to help build your grammar muscles. Just turn to a topic you need help with — from punctuation and pronouns to possessives and parallel structure — and get out your pencil. With just a little practice every day, you’ll be speaking correctly, writing confidently, and getting the recognition you deserve at work or at school.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo