Downloadsachmienphi.com

Thông thiên học khái lược

Thông thiên học khái lược - Nhiều Tác Giả
Thông thiên học khái lược –

Thông thiên học khái lược

Tác Giả:

Thể Loại: Khoa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Thông thiên học khái lược –

Ðã bao nhiêu thế kỷ, người ta đã tranh luận, dẫn chứng, tìm tòi rất nhiều về một vài Chơn-Lý trọng đại, như sự hiện tồn của Thượng-Ðế, và bản thể của Ngài, sự liên quan của Ngài với nhân loại, cùng dĩ vãng và tương lai của nhân-loại nầy. Về những điểm trên, người ta có những tín niệm rất khác nhau, rồi bắt đầu công-kích và nhạo báng những tín ngưỡng của nhau một cách chua chát và dữ dội, đến nỗi sau cùng, trong đám dư-luận quần-chúng có một luồng tư-tưởng thiệt đơn-giản là: Về những vấn-đề nầy, người ta không thể biết được một điều gì chắc chắn, tất cả chỉ là những lý-thuyết mơ hồ, những lý-luận mông lung, thỉnh thoảng lại phát sinh ra một suy luận thất thiệt căn cứ ở những tiền đề không vững vàng. Để chống lại với luồng dư-luận ấy của quần-chúng, những xác ngôn rõ ràng, minh-bạch, nhưng thường thường khó tin của các Tôn-Giáo không làm sao đoạt ưu thắng được.

Chúng tôi phải nói quả quyết rằng dư-luận quần-chúng mà ta biết rõ căn-nguyên, là hoàn-toàn sai lầm. Có những sự thật rõ ràng và chắc chắn. Có nhiều sự thật như vậy. Thông-Thiên-Học trình bày cho ta những sự thật đó; nhưng khác hẳn với những Tôn-Giáo, Thông-Thiên-Học trình bày những Chơn-Lý nầy như là những đề tài để nghiên-cứu, chớ không phải như những Tín-Điều. Thông-Thiên-Học chính nó không phải là một Tôn-Giáo. Ðối với các Tôn-Giáo, Thông-Thiên-Học có cái vị-trí tương-tự như vị trí của những Triết-Lý Cổ-Kính. Thông-Thiên-Học không phản-đối Tôn-Giáo, Thông-Thiên-Học chỉ giảng-lý Tôn-Giáo. Những điều mà Tôn-Giáo nầy hay Tôn-Giáo khác đề cao một cách phi-lý, khó tin, Thông-Thiên-Học đều loại bỏ, coi như không hợp với sự Minh Triết, xúc phạm tới Thần Minh, đi nghịch lại Thần Minh, nhưng những điều hữu-lý nhiều hay ít đều được Thông-Thiên-Học thu thập, giảng-lý đầy đủ chi tiết, Thông Thiên Học gom những Chơn-Lý riêng biệt thành một đại thể điều-hòa.

Thông-Thiên-Học quả quyết rằng về tất cả những vấn-đề trọng-hệ, người ta có thể biết được sự thật. Thật ra, Thông-Thiên-Học được biết rằng có Một Đoàn Thể Vĩ Nhân hiện còn sống và hướng dẫn Nhân Loại. Thông-Thiên-Học coi tất cả những Tôn-Giáo, dù khác biệt nhau đến đâu ở bề ngoài, cũng chỉ là sự biểu lộ của những Chơn-Lý giống nhau, những Chơn-Lý đó đã được nhìn xét từ những quan-điểm và dưới những phương-diện khác nhau, vì mặc dầu những ngữ vựng khác biệt và những Tín-Điều có khác biệt nhau, tất cả những Tôn-Giáo đều đồng ý về những vấn-đề thật là quan-hệ, thí dụ như đời sống gương mẫu của một người lương-thiện, những tính tốt Y phải trau giồi, những tật xấu Y phải xa lánh. Về những điểm có tính cách thực-hành nầy, các bạn hãy khảo-cứu Ấn-Độ Giáo hay Phật-Giáo, Hỏa-Giáo hay Hồi-Giáo, Do-Thái Giáo hay Cơ-Ðốc Giáo, và các bạn sẽ thấy rằng các Tôn-Giáo nầy đều có những lời dạy dỗ giống hệt nhau.

Ðối với ai chưa từng biết Thông-Thiên-Học, ta có thể trình bày nó như một giả-thuyết thông thái về sự tạo-lập Vũ-Trụ. Ðối với những người đã nghiên-cứu nó rồi, Thông-Thiên-Học không phải chỉ là lý-thuyết suông, mà chính là sự phô-diễn những sự thật hiển hiện. Ðó là một Khoa-Học minh-bạch mà người ta có thể khảo-cứu sâu xa như bất cứ Khoa-Học nào khác, và những điều mà Thông-Thiên-Học chủ trương đều có thể đem ra thực-nghiệm, và kiểm-soát lại, nếu ta chịu khó uốn nắn theo những điều-kiện cần-thiết. Thông-Thiên-Học là sự xác-định những hiện-tượng lớn lao trong Vũ-Trụ, là sự giải nghĩa những điều mà Khoa-Học đã biết, sau cùng Thông-Thiên-Học là sự mô tả rõ ràng khu vực của Thế-Giới mà chúng ta đang ở.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo